skip to Main Content

Mød Dagskolen

Dagskolen er Ungdomsskolens tilbud for unge mellem 13 og 18 år, der af forskellige grunde har brug for en særlig tilrettelagt undervisning for at kunne bliveuddannelsesparate og komme videre i ungdomsuddannelser eller arbejde.

Dagskolen udgør det ene af Ungdomsskoles to ben. Dagskolen er den fælles betegnelse for alle de tilbud, der omfatter heltidsundervisning for unge, der af den ene eller den anden grund ikke kan være i folkeskolen.

Dagskolen rummer en række forskellige undervisningstilbud, som alle har det til fælles, at målet er at få bragt eleverne videre i uddannelsessystemet:

  • Internationale Ungdomsklasser – IU – for sent ankomne unge flygtningebørn og familiesammenførte, der skal have et særligt undervisningstilbud for at blive klar til det danske uddannelsessystem.
  • A-Klasserne/KUP – Kommende Uddannelsesparate er et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, der udvikler den unge til uddannelsesparathed. Tilbuddet er håndholdt og i nogle tilfælde tilbydes eneundervisning.
  • Kombineret Ungdomsuddannelse – kaldet KUU – er en toårig uddannelse, der giver bedre muligheder for job og videre uddannelse. KUU udbydes i samarbejde med erhvervsskolen, VUC og produktionsskolen og er en statsligt defineret opgave.
  • 10. klasseskolen Helsingør er kommunens 10. klassetilbud til unge, der har færdiggjort 9. klasse.
  • Ungdomsskolens Kompetencecenter tilbyder forløb til skolerne i kommunen, der styrker pædagogiske miljøer og skaber rammer for øget inklusion.

Dagskolen har selvfølgelig en Anti-mobbestrategi

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os


Se folderen om Dagskolen

Vil du vide mere?

Så ring endelig til os

ALTERNATIVKLASSERNE

Alle henvendelser omkring Alternativklasser rettes til

Afdelingskoordinator Ian Iisager
Mail: iii37@helsingor.dk
Tlf: 2551 2541

Du finder ansøgningsskemaet på Kilden


DE INTERNATIONALE UNGDOMSKLASSER

International Ungdomsklasse er Ungdomsskolens tilbud til de unge – flygtninge og indvandrere – der ikke taler dansk.

International Ungdomsklasse tilbyder undervisning til unge mellem 14 og 18 i dansk, matematik, engelsk, idræt, sang og kultur.

Danskfaget er målrettet mod at den unge kan bestå danskprøve 2 eller 3, mens undervisningen i engelsk og matematik sigter mod, at den unge kan tage Folkeskolens Afgangsprøve og på den måde blive klar til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller i job.

Ved siden af undervisning tilbyder vi lektiecafé, klubaktiviteter m.m., vi arrangerer ture ud af huset til fx Nationalmuseet og Folketinget, og vi afholder en multikulturel festival om sommeren.


Alle henvendelser omkring De Internationale Ungdomsklasser vedr. skoletilbuddet og indskrivning af udenbys elever til

Daglig pædagogisk leder Mette Hultgren
Mail: mhu37@helsingor.dk
Tlf: 2531 1139

Vedr. skoleindskrivninger af elever fra Helsingør Kommune kontaktes

Bente Marker
Mail: bma32@helsingor.dk
Tlf.: 4928 2787


ALTERNATIV-KLASSERNE/KUP – Kommende Uddannelsesparate

A-klasserne/KUP er Ungdomsskolens specialundervisningstilbud.

Her laver vi håndholdte undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte unge, dennes profil og læringssituation. De unge, der kommer til A-klasserne/KUP har ofte en rygsæk fuld af oplevelser af fiasko; de har mistet troen på sig selv og på systemet. Det er vores opgave i samarbejde med den enkelte at hjælpe dem til at se, at de også kan (og må) være succeser.

Alt hvad vi laver, tager udgangspunkt i den unge. Derfor laver vi individuelt tilrettelagte forløb, der udover afklaring, udarbejdelse af elevplan i tæt samarbejde med den unge, forældrene og andre samarbejdspartere, og faglig udvikling kan inkludere brobygning til ungdomsuddannelser, praktik, ophold på væresteder, timer i den almene folkeskole, etc.

Kodeordet for vores arbejde er relationer og tid. Relationen mellem den enkelte ung og den enkelte lærer er essentiel for, at vores arbejde kan lykkes, ligesom det er vigtigt, at tingene tager den tid, de tager, og at alt foregår i et tempo, der passer til den enkelte ung. I A-klasserne/KUP har vi fleksibelt timetal, ligesom der ikke er en normering for, hvor lang tid et forløb hos os varer.

Alle elever har mulighed for at afslutte med folkeskolens prøver på 9. eller 10. klasses niveau.

Hos A-klasserne/KUP er vi stolte af en høj succesrat. 80-85% af de unge, der er elever på A-klasserne/KUP, kommer videre i systemet – oftest i gang med en ungdomsuddannelse.


Alle henvendelser omkring Alternativklasserne og KUP (Kommende uddannelsesparate) rettes til

Ian Iisager
Mail: iii37@helsingor.dk
Tlf: 2551 2541


KUU – KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KUU er en uddannelse, der på to år giver dig bedre jobmuligheder og gør dig bedre rustet til at søge videre på en ungdomsuddannelse – fx på erhvervsskolen.

Uddannelsen er for dig, der er under 25 og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Du skal bo i enten Helsingør, Fredensborg eller Hørsholm Kommune, have bestået 9. eller 10. klasse med minimum et 2-tal i dansk og matematik, og du skal være motiveret for at uddanne sig praktisk og fagligt.

KUU kombinerer jobrettede fag fx førstehjælp, hygiejnekursus, salg med almene fag dansk, naturfag, matematik, afsætning, IT, engelsk og innovation. Vi underviser de unge i samarbejdslære, arbejdspladslære, erhvervslære samt erhvervstræning.  Uddannelsen består af en række fælles faglige fag samt værkstedsfag indenfor det erhvervstema, du vælger.

KUU Nordsjælland er et samarbejde mellem Erhvervsskolen NordsjællandHF & VUC Nordsjælland, Produktionsskolen Sundet og Ungdomsskolen. På KUU Nordøstsjælland kan du vælge mellem tre erhvervstemaer:

  • Mad & Salg
  • Klargøring af biler
  • Service i virksomheder og offentlige institutioner

Alle henvendelser omkring KUU (kombineret Ungdomsuddannelse) rettes til

Daglig pædagogisk leder Mette Hultgren
Mail: mhu37@helsingor.dk
Tlf.: 2531 1139

Du kan læse om KUU på www.kuunordost.dk


KOMPETENCECENTER

Ungdomsskolens Kompetencecenter er det ene af fem kompetencecentre i Helsingør Kommunen. De er oprettet med det formål at styrke pædagogiske miljøer og skabe øget inklusion.

Fra arbejdet med unge i A-klasserne og nu KUP (link) har Ungdomsskolen en masse erfaringer fra vores specialpædagogiske arbejde ned unge i sociale og emotionelle vanskeligheder. Derfor har vi en masse kompetencer inden for dette felt, som vi kan undervise andre i.

Kompetencecenteret tilbyder kursusvirksomhed for lærere, pædagoger og lignende; vi faciliterer efteruddannelse og undervisning. Ungdomsskolens kompetencecenter sammensætter læringsforløb af kortere eller længere varighed, der giver mulighed for at støtte, samarbejde og finde løsningsmuligheder på forskellige inklusionsudfordringer.

Ressourcepersonerne er ansat på Ungdomsskolen og har således praktisk erfaring med de udfordringer, der måtte følge af en inklusionstankegang. VI er vant til at arbejde med specialpædagogik og unge med sociale og emotionelle udfordringer.


Første henvendelse omkring  Kompetencecenter opgaver rettes til

Daglig pædagogisk leder Mette Hultgren
Mail: mhu37@helsingor.dk
Tlf.: 2531 1139

Find information om Kompentencecentret på Kilden. 


KONTAKT OS

Helsingør Kommunale Ungdomsskole

Rasmus Knudsens Vej 52
3000 Helsingør
Tlf: 49 28 11 30
Mail: us@helsingor.dk

CVR: 64502018

EAN: 5790001127060

Kontoret er åbent:
Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00
Fredag kl. 8.00 – 13.00

AFDELINGERNE

Åbningstiderne på Helsingør og Espergærde afdelingerne varierer efter behov.

Helsingør Ungdomsskole
Rasmus Knudsens Vej 52 , 3000 Helsingør
Mail: hu@helsingor.dk
Tlf.: 49 28 11 30

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 Fredag kl. 8.00-13.00
I sæsonen er kontoret åbent om aftenen: mandag – torsdag kl. 19.00 – 21.00.

Espergærde Ungdomsskole

Postbox 90
Rugmarken 1, 3060 Espergærde
Mail: eu@helsingor.dk
Tlf.: 49 28 11 30

I sæsonen er kontoret åbent om aftenen mandag – onsdag kl. 19.00 – 21.00.

rocket_582
Back To Top